• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zawiadomienie pokrzywdzonych przez Grupę Kapitałową Gant Development S.A.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. informuje, iż nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu śledztwo o sygn. akt RP I Ds. 12.2016 przeciwko Karolowi A., Dariuszowi M., Luizie B.  oraz innym byłym członkom zarządu Gant Development S.A.  oraz spółek powiązanych z nią kapitałowo i osobowo, podejrzanym o wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości  926.160.522,10 zł  oraz o doprowadzenie nabywców emitowanych przez Gant Development S.A. akcji i obligacji i banki kredytujące do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej wysokości 783.048.364,00 zł, poprzez podawanie w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w informacjach kierowanych do uczestników rynku kapitałowego, w tym w sporządzonych  za lata 2006 – 2013 sprawozdaniach finansowych Gant Development S.A.,  raportach  i prospektach emisyjnych  błędnych danych o pozytywnych wynikach finansowych  i dobrej kondycji  gospodarczej Gant Development S.A.,   zawyżanie wartości aktywów i przychodów  w podmiotach Grupy Kapitałowej Gant Development S.A.  i w konsekwencji wyniku finansowego i   wprowadzanie tym samym  obligatariuszy,  akcjonariuszy i banki kredytujące w błąd co do rzeczywistej, to jest  grożącej upadłością  kondycji  finansowej emitenta i związanego z tym zatajonego przed nimi bardzo wysokiego ryzyka  braku spłaty  zadłużenia oraz nieuniknionego załamania kursu akcji, spowodowanie przekazania  środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji akcji,  obligacji i umów kredytu w łącznej wysokości nie mniejszej niż 430.390.513,90 zł,  na cele nie związane z prowadzeniem racjonalnej działalności inwestycyjnej, w formie przelewów na rachunki bankowe powiązanych kapitałowo i osobowo spółek,   w zamiarze  umożliwienia udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia wyprowadzonych  poza struktury Grupy Kapitałowej Gant środków pieniężnych, miejsca ich umieszczenia, wykrycia oraz zajęcia,  usuwając środki pieniężne  z Gant Development S.A.,  a nadto  spowodowanie przekazania pozostałej części uzyskanych w wyniku emisji akcji, obligacji i umów kredytu środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 135.000.000,00 zł  na wykup obligacji  w ramach tzw. procesu rolowania zadłużenia powstałego z tego tytułu w  poprzednich okresach przy braku na ten cel środków własnych spółki, w celu uwiarygodnienia  na rynku spółki Gant Development S.A. dla potrzeb planowanej kolejnej emisji obligacji oraz pozostawienia niespłaconych ostatnich emisji obligacji, pozbawiając trwale Gant Development S.A.  możliwości wykorzystania  uzyskanych w wyniku emisji akcji,  obligacji i umów kredytu zasobów pieniężnych  na cele inwestycyjne prowadzące do pomnażania majątku spółki,  doprowadzając  ostatecznie do niewypłacalności i upadłości Gant Development S.A. , udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli spółki Gant Development S.A.,  przy jednoczesnej spłacie beneficjentów transferowanych środków przy braku możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli, czym działali na szkodę Gant Development S.A. oraz jej wierzycieli, to jest o czyn  z   art. 296§3 kk w zw. z art. 296§2 kk  w zw. z art. 296§1 kk   i art. 301§2 kk i art. 300§3 kk i art. 302§1 kk w zw. z art. 308 kk  w zw. z art. 21§2 kk w zw. z art. 11§2 kk  i art. 284§1 kk w zw. z art. 294§1 kk  i art. 299§5 kk w zw. z art. 299§6 kk w zw. z art. 299§1 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk i inne.

            Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych powyższym procederem obligatariuszy, akcjonariuszy i wierzycieli Gant Development S.A. zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym również pokrzywdzonych nieustalonych, którzy dotychczas nie składali zawiadomień o przestępstwie, aby w terminie 3 miesięcy  od dnia publikacji ogłoszenia zgłaszali fakt pokrzywdzenia poprzez skierowanie do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław  lub  Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76-78, 50-020  Wrocław pisemnego zawiadomienia  o popełnieniu przestępstw na ich szkodę wraz z dokumentacją potwierdzającą nabyte prawa obligatariusza, akcjonariusza, wierzyciela oraz wielkość szkody spowodowanej załamaniem kursu obligacji, akcji Gant Development S.A. lub faktem niezaspokojenia przez Gant Development S.A. wierzytelności.  Istnieje również możliwość złożenia zawiadomienia o przestępstwie ustnie do protokołu w najbliższej jednostce Policji lub Prokuratury.  W zawiadomieniu każdorazowo należy koniecznie powołać  sygnaturę  niniejszej sprawy  RP I Ds. 12.2016 (sygnatura Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz RSD 367/14 (sygnatura Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu).  

Jednocześnie poucza się  wszystkich pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, iż w postępowaniu  przygotowawczym przysługuje im status strony (art. 299 § 1 k.p.k.). Ponadto poucza się  pokrzywdzonych o prawie do korzystania z pomocy  pełnomocnika (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88 k.p.k.), prawie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność (art. 306 § 1, 1a, 3 k.p.k.),  prawie do składania wniosków o przeprowadzenie przez Policję lub prokuratora określonej czynności lub dowodu (art. 315 § 1, art. 316 § 3 k.p.k.),  prawie do udziału w czynnościach postępowania, w tym także w przeprowadzeniu dowodu (art. 316, 317 § 2 k.p.k.), prawie do doręczenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, prawie do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawie do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318 k.p.k.), prawie dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii (art. 156§ 5 k.p.k.), Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego (art. 23a k.p.k.), a także o obowiązkach:  wskazania adresu dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą - w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone (art. 138); podania nowego adresu w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu -  w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone. Osoba najbliższa może również wykonywać prawa zmarłego pokrzywdzonego (art. 52 k.p.k.). Pełna treść pouczeń znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Krajowej www.pk.gov.pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pouczenia-o-uprawnieniach-i-obowiazkach-pokrzywdzonego-w-postepowaniu-karnym