• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję w sprawie reprywatyzacyjnej dot. nieruchomości przy ul. Wilczej 14b

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sprzeciw od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2010r. , zmieniającej w sferze podmiotowej decyzję własną o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu przy ul. Wilczej 14b, tj. zmianę decyzji ostatecznej, po śmierci beneficjentki, do której była adresowana.

W złożonym środku prawnym wskazał na rażące naruszenie prawa - albowiem nie jest dopuszczalna zmiana decyzji administracyjnych mających charakter związany. W ocenie prokuratora niedopuszczalna była zmiana przez organ decyzji własnej na rzecz innego podmiotu aniżeli adresaci pierwotnej decyzji, bowiem jedynie przepis materialnoprawny, pozostawiający organowi luz decyzyjny w przedmiocie rozstrzygnięcia, umożliwia zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w lipcu 2018r. uwzględniło sprzeciw prokuratora i stwierdziło, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 2010r. wydana z rażącym naruszeniem prawa, jednakże nie można stwierdzić jej nieważności z powodu wywołania nieodwracalnych skutków prawnych.

Wskutek wniosku strony postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z lipca 2018r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło  decyzję własną w całości i nie stwierdziło nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z 2010r. Uznano, że zmiana kręgu podmiotowego postępowania toczącego się w trybie art. 155 kpa jest możliwa, bowiem brak jest w tym zakresie wyraźnych przeszkód prawnych, zaś instytucja zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zakłada dynamikę stosunków społecznych, pozwalając aktualizować rozstrzygnięcia administracyjne.

Dokonana przez organ wykładnia przepisów art. 30 § 4 kpa i art. 155 kpa, wpływająca na treść rozstrzygnięcia, została przez prokuratora zakwestionowana, co skutkowało wniesieniem skargi na rozstrzygniecie SKO w Warszawie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

W skardze prokurator wskazał, iż na organie administracji, w toku postępowania administracyjnego, ciąży powinność dokonania korekty podmiotowej w razie zaistnienia warunków przez ustawodawcę wskazanych.  W decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego do gruntu ul. Wilcza 14b z 2010r. Prezydent m. st. Warszawy w sposób nieprawidłowy oznaczył krąg adresatów rozstrzygnięcia, wadliwie, sprzecznie z normą prawną, stosując w tej mierze regulację przewidzianą art. 155 kpa, a wadliwość ta nie pozostawia wątpliwości co do konieczności wyeliminowania przez Sąd rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.