• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała szósty akt oskarżenia w sprawie dotyczącej warszawskiej reprywatyzacji.

W dniu 10 września 2019r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa kolejny - szósty akt oskarżania w sprawie dotyczącej tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m. st. Warszawy.

Aktem oskarżenia objętych zostało 13 osób, w  tym: Mirosław B. Jacek W., Kamil D. , Jakub R.,  Jerzy M., Gertruda J.F.,  Mariusz P. Jerzy B., Krzysztof D., Leszek Z., Alina D., Bogusława D.R., Iwona P.Ś.

 Wśród oskarżonych są: były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, 6 byłych urzędników tego Biura, 3 radców prawnych Urzędu m. st. Warszawy, warszawski przedsiębiorąca i nabywca roszczeń, pełnomocnik wielu podmiotów w postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz warszawski notariusz.

Mirosława B. – warszawskiego przedsiębiorcę i nabywcę roszczeń do nieruchomości warszawskich oskarżono o udzielenie Jakubowi R. – ówczesnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy), korzyści majątkowej znacznej wartości, w kwocie 2 000 000,00 zł, w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dot. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63 oraz  o to, że obiecał, a następnie udzielił Jackowi W., urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku Głównego Specjalisty Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, w związku z pełnieniem przez niego w/w funkcji publicznej, korzyści majątkowej w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, polegające na prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15,  oraz o to, że działał wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Urzędu m. st. Warszawy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15.

Jacek W. oskarżony został o 5 czynów o charakterze korupcyjnym - tj. o to , że jak główny specjalista ds. nieruchomości w Urzędzie m.st. Warszawy, w związku z pełnioną przez siebie funkcją publiczną przyjął korzyści majątkowe w łącznej wysokości 80 000,00 zł, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa w postępowaniach administracyjnych dot. nieruchomości warszawskich ul. Mokotowskiej 40, ul. Emilii Plater 15, ul.  Mazowieckiej 12, ul. Chopina 16, ul.  Poznańskiej 14, ul. Hożej 23/25, ul. Hożej 25 oraz o to, że będąc zatrudnionym na stanowisku Głównego Specjalisty ds. nieruchomości w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, przez co doprowadził do wydania niezgodnej z prawem decyzji o ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Hoża 25.

Kamilowi D. w akcie oskarżenia zarzucono, ze jako podinspektor, a następnie inspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 20.000 zł, w zamian za przychylność przy rozpoznawaniu – w ramach prowadzonego przez siebie postępowania administracyjnego – wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Saskiej 56.

Jakub R. - były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy oskarżony został o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi urzędnikami Urzędu m. st. Warszawy nie dopełnił swoich obowiązków, w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez inną osobę w postaci prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15 w Warszawie.

Jerzy M. oskarżony został o cztery czyny o charakterze urzędniczym - tj. że pełniąc obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy oraz koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych nie dopełnił swoich obowiązków, co doprowadziło do wydania  niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych dot. nieruchomości warszawskich ul. Hoża 25, ul. Schroegera 72, Plac Defilad, ul. Marszałkowska.

Gertrudę J. - F., byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Prokuratura oskarżyła o 6 czynów o charakterze urzędniczym, tj. o niedopełnienie obowiązków, skutkujące wydaniem niezgodnych z prawem decyzji dot. warszawskich nieruchomości ul. Chmielna 70 w Warszawie (obecnie Plac Defilad 1), ul. Marszałkowskiej ul. Hożej 25 ul. Nowy Świat 28 ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15 ul. Schroegera 72.

Mariuszowi P. zarzucono popełnienie 6 przestępstw  - tj., że pełniąc funkcję Kierownika Działu Nieruchomości Dekretowych w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, nie dopełnił swoich obowiązków, skutkujących wydaniem niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych dot. warszawskiej nieruchomości ul. Chmielna 70 w Warszawie (obecnie Plac Defilad 1), ul. Marszałkowskiej ul. Hożej 25 ul. Nowy Świat 28 ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15 ul. Schroegera 72.

Jerzego B. będącego radcą prawnym w wieloosobowym stanowisku pracy radcy prawnego w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy oskarżono o dwa przestępstwa urzędnicze – niedopełnienie obowiązków skutkujące wydaniem niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych dot. nieruchomości warszawskich ul. Nowy Świat 28, ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15.

Krzysztof D. pełnomocnik w postępowaniach reprywatyzacyjnych wielu podmiotów – nabywców roszczeń do warszawskich gruntów, oskarżony jest o działanie wspólnie w porozumieniu z urzędnikami Urzędu m. st. Warszawy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków w celu osiągniecia przez inna osobę korzyści majątkowej w postaci prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15.

Leszkowi Z. - warszawskiemu notariuszowi, zarzucono popełnienie dwóch przestępstw urzędniczych - polegających na niedopełnieniu obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych, w związku ze sporządzeniem aktów notarialnych - umów o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów  nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 40 i Emilii Plater 15.

Alina D. oskarżona została, że będąc radcą prawną w wieloosobowym stanowisku pracy radcy prawnego w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy nie dopełniła ciążących na niej obowiązków w ten sposób, że parafowała sporządzone niezgodne z prawem decyzje dot. nieruchomości warszawskich ul. Marszałkowskiej i ul. Schroegera 72.

Bogusławie D. - R. - radcy prawnej zatrudnionej na samodzielnymi stanowisku w  Urzędzie m. st. Warszawy, zarzucono popełnienia dwóch czynów, polegających na niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez zawarcie niekorzystnych dla interesów majątkowych miasta Warszawy aktów notarialnych dot. nieruchomości ul. Mokotowskiej 40 ul. Emilii Plater 15

Iwona P. - Ś. oskarżona została, że jako główny specjalista  w Dziale Nieruchomości Skarbu Państwa Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy nie dopełniła ciążących na niej obowiązków, co skutkowało wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej dot. nieruchomości warszawskich ul. Schroegera 72.