• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator Generalny uwzględnił dwa wnioski Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji do Sądu Najwyższego dot. postanowień o nieumieszczaniu skazanych w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

Przewidziany w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym stanowi oddzielny od Krajowego Rejestru Karnego Rejestr, uwidoczniający szereg danych osobowych prawomocnie skazanych sprawców przestępstw na tle seksualnych, wymienionych w art. 2 ustawy.  Rejestr składa się z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych: „Rejestrem z dostępem ograniczonym” i „Rejestrem publicznym”.                                                                                                                                                              

W ramach Rejestru z dostępem ograniczonym dane dostępne są jedynie podmiotom wymienionym w art. 12 powołanej ustawy w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie, szczególnie w celu ochrony małoletnich. Informacje te nie są dostępne powszechnie, a jedynie dla podmiotów wymienionych w art. 12 ustawy.

Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z 13 maja 2016 roku  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w art. 29 ust. 1 przewidują, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1)   w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się dane o osobach prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa oraz wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w prawomocnym orzeczeniu, które zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powołano:

a)  art. 197 par. 3 pkt 2 lub par. 4 Kodeksu karnego,

b)  art. 197 par. 1 Kodeksu karnego i pokrzywdzonym był małoletni,

c)  art. 168 par. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni,

d)  art. 168 par. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem,

e)  art. 204 par. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni;

2)   w Rejestrze publicznym zamieszcza się dane o osobach, o których mowa w pkt 1 lit. a i d.

Natomiast przepis art. 30 ustawy przewiduje, że w sprawach o czyn, o którym mowa w art. 2, jeżeli czyn ten został popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29. Artykuł 30 ustawy przewiduje, że termin, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 4, biegnie w takich wypadkach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.                                                                                                                                                                           

Osoba skazana ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wyłącznie zamieszczenia jej danych w Rejestrze publicznym z przyczyn ustawowo określonych.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzeczeniem z 15 maja 2018 roku III K 368/10 postanowił o nieumieszczaniu danych skazanej Sylwii Ś. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sąd wskazał, że Sylwia Ś. została skazana wyrokiem z 10 lutego 2011r. roku za czyn z art. 197 § 1 i 3 k.k. i  art. 197 § 4 k.k. i a rt.190 § 1 k.k., który został popełniony przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 roku. Uznał, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie mają zastosowania w stosunku do skazanej, ponieważ popełnienie czynu jak i prawomocny wyrok miały miejsce przed wejściem w życie ustawy. W ocenie Sądu przepisy art. 29 i 30 ustawy należy odczytywać łącznie i rozumieć je w ten sposób, że art. 29 znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacjach opisanych w końcowej części art. 30 tj. w sytuacji, gdy prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1.

Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018r. II AKzw 1030/18.

W podobnej sprawie, dot. skazanego Stanisława M. za czyn z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. i inne, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018r. II AKzw IIK 747/18, zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2018r. III Ko 12/18 i odmówił umieszczenia danych skazanego Stanisława M. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .

Z takimi rozstrzygnięciami nie zgodził się Prokurator Regionalny we Wrocławiu i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o wywiedzenie kasacji na niekorzyść obojga skazanych, żądając uchylenia zaskarżonych postanowień i wskazując na rażące naruszenie prawa tj. błędne uznanie, że ustawa nie ma zastosowania wobec sprawców skazanych prawomocnie przed dniem jej wejścia w życie W świetle przepisów art. 29 i art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym uznać należy, że art. 29 ustawy reguluje przypadki wskazane i enumeratywnie w nim wymienione. Natomiast art. 30 ustawy dotyczy pozostałych przepisów rozdziału XXV Kodeksu karnego z wyłączeniami określonymi w art. 2 przedmiotowej ustawy.

          Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i w dniu 17 maja 2019r. skierował do Sądu Najwyższego kasację od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018r. sygn. II AKzw 747/18, zaś w dniu 23 maja 2019r. od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2018r. sygn. II AKzw 1030/18.